Koncentrujemy uwagę na kilku celach.

 

  • Konsolidacja środowiska producentów betonowych elementów brukarskich i elementów małej architektury
  • Ochrona interesów członków Stowarzyszenia
  • Promocja betonu wibroprasowanego w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym

WITAMY !

OTO KIM JESTEŚMY

Historia SPBKD:
Pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku wiele firm rozpoczynało produkcję nowego nieznanego lub mało jeszcze w Polsce popularnego asortymentu wyrobów. Tak właśnie było z betonową kostką brukową i innymi betonowymi elementami brukarskimi oraz elementami małej architektury ulic i ogrodów.
Kształtujący się rynek dla tych wyrobów, oraz stale wzrastający popyt, stwarzały doskonałe warunki do rozwoju zakładów produkcyjnych. Tak więc pod koniec 1994 roku grupa producentów kostki brukowej rozpoczęła starania o zarejestrowanie swojego Stowarzyszenia. Rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy dokonano 29 listopada 1994r. ale brakowało jeszcze władz nowej organizacji, które wybrano na I Walnym Zebraniu 30 Stycznia 1995r. Tak więc po dokończeniu wszystkich formalności Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej rozpoczęło swoją działalność.

________________________________________

Zrzeszamy producentów kostki drogowej i prefabrykatów betonowych. Oferujemy pomoc i wsparcie techniczne dla firm członkowskich. Napisz do nas aby dowiedzieć się jak dołączyć do Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie będzie w najbliższych latach kontynuować działalność, koncentrując swoją uwagę na osiągnięciu następujących celów głównych:
Stowarzyszenie będzie w najbliższych latach kontynuować działalność, koncentrując swoją uwagę na osiągnięciu następujących celów głównych:

Program Działania
________________________________________
1. Konsolidacja środowiska producentów betonowych elementów brukarskich i elementów małej architektury: - gromadzenie danych na rzecz branży wyrobów, oceny stanu zatrudnienia kadry inżynieryjno – technicznej oraz asortymentu i struktury produkowanych wyrobów); - pozyskiwanie nowych członków, zarówno wśród producentów jak i firm zaplecza technicznego i technologicznego,
2. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec : - instytucji kreujących prawo gospodarcze; - administracji rządowej i lokalnej; - władz samorządowych; - nieuczciwych odbiorców (m. in. poprzez wymianę informacji o dłużnikach i nieuczciwych partnerach w branży).
3. Promocja betonu wibroprasowanego w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym: - wykorzystanie internetu jako skutecznej metody promocji branży; - współpraca z biurami projektowymi; - działalność publikacyjna o charakterze popularno – naukowym i promocyjnym w czasopismach branżowych; - promowanie najwyższych standardów produkcji i jakości wyrobów poprzez stworzenie nowego systemu Znaku Jakości SPBKD.
4. Propagowanie najnowszych rozwiązań techniczno – technologicznych i organizacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji kadry: - organizacja tematycznych seminariów szkoleniowych ze zróżnicowanym poziomem edukacyjnym, adresowanych do różnych grup pracowniczych np.: kadry kierowniczej (kierowników produkcji i technologów), średniego dozoru technicznego, pracowników działu kontroli jakości i laboratoriów oraz marketingu i handlu itp; - gromadzenie i udostępnianie informacji o nowych trendach i rozwiązaniach w technologii; - działalność edukacyjna na rzecz wdrożenia do powszechnego stosowania standardów europejskich EN 1338, 1339, 1340 czyli pakietu norm dotyczących betonowych elementów brukarskich oraz elementów małej architektury (EN 13198); - współpraca z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi.
5. Przygotowanie wszechstronnej i praktycznej informacji dotyczącej zasad funkcjonowania Przedsiębiorstw w warunkach Unii Europejskiej: - informacja o zasadach wprowadzania do obrotu wyrobów brukarskich i elementów małej architektury; - zasady wdrażania systemów kształtowania jakości (wg standardów ISO i Zakładowej Kontroli Produkcji); - dążenie do ujednolicenia nazewnictwa elementów drobnowymiarowych produkowanych w Polsce; - zebranie i udostępnienie informacji o przepisach ochrony środowiska w zakładach produkujących beton wibroprasowany; - nawiązanie współpracy z podobnymi firmami i Stowarzyszeniami działającymi w Europie.
6. Udział w pracach zespołów odpowiedzialnych za kreowanie standardów, wymagań technicznych i innych dokumentów regulujących warunki produkcji, poziom wymagań oraz metod oceny jakości a także zbytu wyrobów: - „Wytyczne dla układania brukowej kostki betonowej i zabudowywania galanterii betonowej w budownictwie drogowym”; - „Wytyczne dla oceny jakości i zachowania się elementów wibroprasowanych po kilkuletnim okresie eksploatacji”.
7. Udzielanie wszechstronnej pomocy technicznej i konsultacji w sprawach związanych z wdrożeniem nowych technologii, poprawy jakości, obniżki kosztów produkcji oraz w sprawach spornych na linii producent – odbiorca w interesie członków – producentów.
8. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami branżowymi w kraju i za granicą.

 

Copyright © 2024 Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej