Statut Stowarzyszenia uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej z dnia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 1 dotyczącej zmian Statutu Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej - uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne zebranie w dniu 17 czerwca 2011r. uchwala następujący tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia:

Rozdział l Postanowienia ogólne
§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest niezależną, samorządną organizacją społeczną, która zrzesza:
 1. producentów i przedstawicieli producentów drobnowymiarowych elementów betonowych w tym przede wszystkim betonowych elementów brukowych oraz elementów małej architektury,
 2. przedsiębiorców i przedstawicieli przedsiębiorców będących dostawcami towarów i usług stanowiących zaplecze techniczne i technologiczne branży,
 3. inne osoby działające w zakresie celów Stowarzyszenia.

 • §2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju oraz zagranica.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania, na warunkach określonych w ich statutach.

 • §3
 1. Podstawą działania Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszy Statut.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 • §4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


 • §5

Stowarzyszenie posiada i używa odznaki i pieczęcie.


 • §6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zwłaszcza w zakresie: organizacji, szkoleń, seminariów, opracowania informacji, biuletynów, opinii itp.


Rozdział II Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji


 • §7

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim Członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu produkowanych przez nich wyrobów betonowych.


 • §8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz jednostkami naukowo – badawczymi,
 2. ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 3. organizowanie działalności szkoleniowej dla kadry różnych szczebli oraz pomoc w zapewnieniu rozwoju młodej kadry,
 4. opracowywanie i rozpowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia informacji o nowych technikach i technologiach produkcji,
 5. opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju przedsiębiorstw,
 6. pomoc i współdziałanie w opracowywaniu dokumentacji prawnej, reklamie,
 7. tworzenie członkom Stowarzyszenia możliwości uczestniczenia w spotkaniach z biznesmenami krajowymi i zagranicznymi, konferencjach, seminariach, szkoleniach, targach, wystawach,
 8. inspirowanie rozwoju normalizacji, certyfikacji i kontroli jakości wyrobów,
 9. propagowanie nowoczesnych rozwiązań ochrony środowiska,
 10. redagowanie i wydawanie biuletynów informacyjnych,
 11. reprezentowanie Członków Stowarzyszenia w celu osiągnięcia korzystnych warunków rozliczeń towarów i usług.

 • §9

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

 • §10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych,
 2. Członków Wspierających,
 3. Członków Honorowych.
 • §11
 1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia:
 1. Członkami Zwyczajnymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne – obywatele polscy i cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od miejsca zamieszkania, popierający cele Stowarzyszenia.
 2. Podstawą przyjęcia do Stowarzyszenia Członka zwyczajnego jest deklaracja kandydata poparta rekomendacją Członka Wspierającego i decyzja Zarządu Stowarzyszenia podjętą zwykłą większością głosów.
 3. W szczególnych przypadkach, Zarząd - może przyznać status Członka Zwyczajnego osobie, która nie posiada rekomendacji Członka Wspierającego.

 1. Członkowie Wspierający Stowarzyszenia:
 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną, bez względu na siedzibę w kraju lub za granicą, działająca w zakresie celów Stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 3. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.
 4. Członek Wspierający Stowarzyszenia deklaruje pomoc w realizacji jego celów oraz wsparcie materialne.

 1. Członkowie Honorowi:
 1. Tytuł „Honorowy Członek Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej” przyznawany jest przez Walne Zebranie Członków osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub realizowanych przez nie celów.
 2. Tytuł „Honorowy Członek Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej” przyznaje się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub grupy co najmniej 10 Członków Zwyczajnych.

 • §12
 1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 1. brać udział i głosować na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 2. kandydować do organów Stowarzyszenia,
 3. brać udział w bieżących pracach Stowarzyszenia,
 4. korzystać z doradztwa fachowego, pomocy prawnej i dostępu do informacji w zakresie działalności Stowarzyszenia,
 5. brać udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z głosem doradczym – na zaproszenie tych organów.

 1. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
 1. brać udział w bieżących pracach Stowarzyszenia,
 2. korzystać z doradztwa fachowego, pomocy prawnej i dostępu do informacji w zakresie działalności Stowarzyszenia,
 3. brać udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z głosem doradczym – na zaproszenie tych organów,
 4. rekomendować przyjęcie określonych kandydatów na Członków Zwyczajnych, w liczbie nie większej, niż dwie osoby.

 1. Członek Honorowy ma prawo:
 1. brać udział w bieżących pracach Stowarzyszenia,
 2. korzystać z doradztwa fachowego, pomocy prawnej i dostępu do informacji w zakresie działalności Stowarzyszenia,
 3. brać udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z głosem doradczym – na zaproszenie tych organów.
 • §13

Członkowie zobowiązani są do:

 1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach określonych w Statucie oraz w uchwałach Walnego Zebrania Członków.

 • §14
 1. Ustanie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu o skreśleniu z listy Członków.
 1. Przesłankami do podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, jest:
 1. zaleganie ze składkami członkowskimi na rzecz Stowarzyszenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy,
 2. nie wywiązywanie się z ustaleń zawartych w deklaracji,
 3. zgłoszenie upadłości Członka posiadającego status przedsiębiorcy w rozumieniu odpowiednich przepisów,
 4. nieprzestrzeganie przez Członka postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 5. działanie na szkodę Stowarzyszenia lub jego Członków.
 1. Członkostwo wygasa na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
 2. śmierci Członka lub
 3. w przypadku Członków Wspierających – likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.

 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy Członków przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. Odwołanie winno zostać złożone nie później, niż w terminie 30 dni od dnia poinformowania Członka o skreśleniu.

 2. Z chwilą:
 1. ustania członkostwa Członka Wspierającego,
 2. cofnięcia rekomendacji Członka Wspierającego dla Członka Zwyczajnego, wygasa automatycznie członkostwo wszystkich rekomendowanych przez niego Członków Zwyczajnych.


Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

 • §15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 • §16
 1. Kadencja wszystkich Władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie.
 2. Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo kooptacji do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 liczby członków Władz pochodzących z wyboru.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 • §17
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie nie dłuższym jak 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:
 1. przynajmniej 10 Członków Zwyczajnych,
 2. Zarządu,
 3. Komisji Rewizyjnej.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu sześciu tygodni po zgłoszeniu wniosku spełniającego w/w wymagania.
 2. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinni równocześnie podać sprawy, które mają być zamieszczone w porządku obrad wraz z projektami odpowiednich uchwał.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Członków co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania lub 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. W Walnym Zebraniu uczestniczą Członkowie Zwyczajni.
 5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele Członków Wspierających z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zebranie jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli zebrani Członkowie reprezentują – w pierwszym terminie – co najmniej połowę ogólnej liczby mandatów, a w drugim – który może być wyznaczony najwcześniej o pół godziny później tego samego dnia, co najmniej 1/4 ogólnej liczby mandatów.
 7. Każdy mandat jest równoważny jednemu głosowi.
 8. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa oraz innych członków Zarządu, odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy reprezentacji mandatów obejmującej co najmniej połowę ich ogólnej liczby.

 • §18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. uchwalanie Statutu oraz dokonywanie w nim zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. zatwierdzania programu działania Stowarzyszenia,
 4. zatwierdzanie sprawozdań i bilansów przedkładanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
 7. udzielanie Zarządowi absolutorium,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania,
 10. ustalenie struktury organizacyjnej i zatrudnienia.
 • §19
 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu Członków.
 2. Prezes Zarządu jest powoływany w pierwszej kolejności przez Walne Zebranie, a następnie Walne Zebranie powołuje pozostałych Członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się z częstotliwością przynajmniej raz na kwartał.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, ewentualnie osoby, która przewodniczy danemu posiedzeniu.
 5. Do podjęcia uchwał przez Zarząd konieczna jest obecność przynajmniej połowy liczby członków Zarządu.

 • §20

Do zakresu działalności Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 3. uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej,
 4. przyjmowanie bilansu i innych sprawozdań finansowych,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 7. przyjmowanie i skreślanie Członków Zwyczajnych i Wspierających,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych Władz,
 9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 10. prowadzenie rejestru członków,
 11. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zawieszeniu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
 12. podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu ze struktur innych związków i organizacji gospodarczych.
 • §21
 1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu Członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego Zastępcę.
 2. Zebranie Komisji zwołuje jej Przewodniczący przynajmniej raz w roku.
 3. Wnioski Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

 

 • §22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy między innymi:

 1. stała kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
 • §23, §24, §25, §26 – skreślono.

Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

 • §27
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, w tym wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, dotacje, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 3. Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 4. Ogólne zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie Członków.

 • §28 – skreślono.
 • §29

 

 1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 2. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości możliwe jest tylko za zgodą Walnego Zebrania.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu, działających łącznie.

 • §30
 1. Walne Zebranie może tworzyć fundusze specjalne z przeznaczeniem na określone cele oraz ustala regulaminy tych funduszy.
 2. Utrata członkostwa nie ma wpływu na obowiązek rozliczenia się byłego Członka Stowarzyszenia ze Stowarzyszeniem.


Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 • §31

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia według zasad, o których mowa w § 17.


 • §32
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków według zasad, o których mowa w § 17.
 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisje Likwidacyjną.
 3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywne.
Copyright © 2024 Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej