REGULAMIN KOMISJI TECHNICZNEJ

 1. Komisja Techniczna SPBKD działa na rzecz SPBKD i jego Członków. Komisja Techniczna działa w dobrej wierze, z poszanowaniem interesu Członków i organów SPBKD.
 1. Zadania Komisji Technicznej:
 2. opinie w sporach technicznych Członków z klientami,
 3. opinie w sporach technicznych Członków z urzędami i instytucjami,
 4. porady formalno-techniczne dla Członków,
 5. przyjmowanie i przekazywanie zapytań Członków do GUNB i PKN,
 6. opinie w wystąpieniach SPBKD przed urzędami i instytucjami,
 7. inicjatywy prawne dotyczące kwestii technicznych w imieniu SPBKD.
 1. Skład Komisji Technicznej.
  • Każdy Członek SPBKD może delegować jednego Eksperta do Komisji Technicznej.
  • Eksperta Komisji Technicznej zatwierdza Prezes SPBKD.
  • Prezes SPBKD może wykreślić Eksperta ze składu Komisji Technicznej:
 2. na wniosek Członka delegującego Eksperta,
 3. w przypadku uchylania się Eksperta od prac w Komisji Technicznej.
  • Pracami Komisji Technicznej kieruje Przewodniczący Komisji Technicznej.
  • Nie można łączyć funkcji Prezesa SPBKD i Przewodniczącego Komisji Technicznej.
  • Eksperci i Przewodniczący Komisji Technicznej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę w Komisji Technicznej.
 1. Tryb wyboru i kadencja Przewodniczącego Komisji Technicznej.
  • Prezes SPBKD przeprowadza wybór Przewodniczącego Komisji Technicznej i protokolarnie zatwierdza jego wyniki.
  • Przewodniczący Komisji Technicznej wybierany jest spośród Ekspertów bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.
  • Głosowanie może być przeprowadzone zdalnie. Wiarygodność oddanego w ten sposób głosu potwierdza Prezes SPBKD.
  • Każdy Ekspert ma jeden głos.
  • Kandydat na Przewodniczącego oraz Prezes SPBKD nie biorą udziału w głosowaniu.
  • Przewodniczący Komisji Technicznej jest powoływany na dwa lata.
 1. Opłaty.
  • Z opłat są zwolnieni Członkowie SPBKD, którzy delegują Eksperta do prac w Komisji Technicznej.
  • Komisja Techniczna pobiera opłaty za zlecenia:
 2. opinii w sporach technicznych Członków z klientami,
 3. opinii w sporach technicznych Członków z urzędami i instytucjami,
 4. porady formalno-technicznej dla Członków.
  • Komisja Techniczna nalicza opłatę w przypadku przyjęcia zlecenia do realizacji.
  • Komisja Techniczna realizuje zlecenie po uiszczeniu opłaty przez zleceniodawcę.
  • Opłata za jedno zlecenie wynosi 1000 zł.
  • Opłaty są przeznaczone na działalność statutową SPBKD.
  • Zwolnienie Członka z opłat następuje po upływie 30 dni od zatwierdzenia delegowanego Eksperta.
 1. Tryb pracy Komisji Technicznej.
  • Wniosek o realizację zadania jest kierowany do Przewodniczącego Komisji Technicznej.
  • Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 14 dni roboczych.
  • Zaakceptowany wniosek staje się zleceniem do realizacji.
  • Wniosek musi zawierać jasno sformułowane pytanie oraz niezbędne załączniki.
  • Przewodniczący może odmówić zaakceptowania wniosku podając pisemne uzasadnienie.
  • Zaakceptowany wniosek jest niezwłocznie przesyłany do Ekspertów Komisji Technicznej.
  • Eksperci mają 7 dni roboczych na odpowiedź lub odmowę udzielenia odpowiedzi.
  • Po uzyskaniu odpowiedzi Ekspertów, Przewodniczący formułuje opinię podsumowującą w ciągu 7 dni roboczych.
  • Jeśli odpowiedź różni się znacząco od pozostałych, Przewodniczący może ją dołączyć do opinii w formie zdania odrębnego.
  • Opinia powinna zawierać nazwiska Ekspertów udzielających odpowiedzi, chyba, że Ekspert zażąda utajnienia nazwiska w opinii. W takim przypadku na liście nazwisk Ekspertów nazwisko zostaje zamienione na zapis „Nazwisko utajnione”.
  • Po sformułowaniu opinii, Przewodniczący przekazuje ją niezwłocznie wnioskodawcy.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Prezes SPBKD.
Copyright © 2024 Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej