REGULAMIN PRAC BADAWCZYCH SPBKD

I. Cel prac badawczych

SPBKD przeprowadza badania laboratoryjne i analizy w celu rozwiązania konkretnego problemu technicznego związanego z wymogami wobec wprowadzanych do obrotu wyrobów lub w celu udokumentowania stanowiska SPBKD wobec urzędów lub instytucji.

 

II. Zgłaszanie problemu technicznego do zbadania i realizacja

Każdy Członek SPBKD może zgłosić problem techniczny do Komisji Technicznej SPBKD. W przypadku przyjęcia problemu przez Komisję Techniczną, Komisja podejmuje działania w celu jego rozwiązania, angażując Członków SPBKD lub podmioty zewnętrzne. W doborze działań Komisja Techniczna kieruje się zasadą gospodarności. Komisja Techniczna może odmówić próby rozwiązania problemu lub przerwać prace badawcze w dowolnej chwili, jeśli problem przerośnie jej kompetencje lub będzie zbyt kosztowny. Prace badawcze zatwierdza Prezes SPBKD.

 

III. Koszty prac badawczych i prawo własności

Jeżeli prace badawcze wymagają poniesienia kosztów przez SPBKD, Prezes SPBKD zatwierdza ich program i budżet. Wszelkie efekty prac badawczych są własnością SPBKD.

 

IV. Uczestnictwo Członków SPBKD w pracach badawczych

  1. Każdy Członek SPBKD może uczestniczyć w wybranych pracach badawczych, udostępniając swoje laboratorium lub delegując pracownika.

 

V. Wyniki prac badawczych i udostępnianie

  1. Szczegółowe dane prac badawczych, w tym wszystkie wyniki badań laboratoryjnych na próbkach i robocze analizy, mogą być udostępnione wyłącznie Członkom SPBKD biorącym udział w pracach badawczych na ich pisemny wniosek i nieodpłatnie. Komisja Techniczna może odmówić udostępnienia tych zasobów, jeżeli udział Członka SPBKD w pracach badawczych był znikomy. Dane Członka SPBKD biorącego udział w pracach badawczych mogą być utajnione na jego wniosek.
  2. Każdy Członek SPBKD może zakupić ekskluzywny raport z prac badawczych. Opłata za raport, wynosząca 1000 zł, będzie przeznaczona na działalność statutową SPBKD. Z opłaty za raport są zwolnieni Członkowie SPBKD biorący udział w pracach badawczych.
  3. Podstawowe wnioski z prac badawczych będą ogólnodostępne oraz publikowane w celach marketingowych SPBKD. Takie wnioski nie będą zawierały szczegółowych danych, wytycznych i innych wartościowych informacji stanowiących wartościową własność intelektualną.

 

VI. Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja i wyniki prac badawczych są przechowywane na urządzeniach SPBKD w jego siedzibie.

Copyright © 2024 Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej